Evamarine.nl is een onderdeel van Ravenswater Nautiek B.V. geregistreerd met KvK nummer 74685392 te Utrecht.

1 Algemeen:
1-1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Ravenswater Nautiek B.V.”, de onderneming ingeschreven onder KvK Nr: 74685392 en in deze voorwaarden verder aangeduid als Ravenswater Nautiek. Cliënt of klant, de potentiële afnemer van zaken, diensten en / of goederen.
1-2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Ravenswater Nautiek, alsmede op de tussen Ravenswater Nautiek en cliënt gesloten overeenkomt(en) ongeacht woon- of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1-3 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk tot stand zijn gekomen
1-4 Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Ravenswater Nautiek overeenstemming is bereikt.
1‐5 Door Uw bestelling via onze Online shop www.evamarine.nl geeft U te kennen dat U met de levering‐ en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ravenswater Nautiek heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2 Aanvragen Voorwaarden:
2‐1 Deze leveringsvoorwaarden van Ravenswater Nautiek B.V. zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Ravenswater Nautiek te Nieuwegein (Nederland) alsmede ook te downloaden via www.evamarine.nl

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Ravenswater Nautiek worden gebruikt.

Alle rechten voorbehouden aan:

Ravenswater Nautiek B.V.

Ravenswade 240
3439 LD Nieuwegein
KvK-nummer: 74685392
BTW-nummer: NL859992196B0

3 Aanbod:
3‐1 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto’s en duidelijke productbeschrijvingen met daarin o.a. lengte, kleur en materiaalsoort. Alhoewel Ravenswater Nautiek de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enig (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Ravenswater Nautiek en de wederpartij kan (gaan) duiden, kan cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij de aangeboden artikelen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop ervan verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
3-1.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en / of ontbinding zijn.
3‐2 Het aanbod van de door Ravenswater Nautiek aangeboden artikelen is vooralsnog uitsluitend gericht op particuliere verkoop.

4 Acceptatie van Bestellingen:
4‐1 Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Ravenswater Nautiek B.V. zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Voor speciaal bestelde artikelen voor klanten is Ravenswater Nautiek gerechtigd een bedrag vooraf door de klant te laten betalen.
4‐2 Artikelen welke Ravenswater Nautiek op voorraad heeft worden doorgaans dezelfde of volgende werkdag verzonden. Indien Producten niet op voorraad zijn worden deze binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden mits ze bij toeleveranciers voorradig zijn. Indien er artikelen zijn die een uitzonderlijke lange levertijd hebben of uitverkocht zijn zal Ravenswater Nautiek zo spoedig mogelijk de klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail.

5 Zichttermijn
5‐1 Voor al het aanbod van Ravenswater Nautiek geldt een zichttermijn van 14 dagen.
5‐2 Tijdens de zichttermijn mogen de aangeboden artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.
5‐3 De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant. Wanneer een product beschadigd of gebruikt wordt retour gezonden is Ravenswater Nautiek gerechtigd deze kosten in mindering te brengen op de creditering.
5-4 Op maat gemaakte artikelen en/of op klantwens, bestelling, op lengte / op maat gemaakte artikelen zoals slangen, kabels, touwwerk en andere op maat bestelde of gemaakte artikelen zijn uitgesloten van het recht op retour.

6 Voorwaarden Retourzending:
6‐1 De klant dient alvorens het artikel retour te zenden ten alle tijden contact op te nemen met Ravenswater Nautiek. Het zij schriftelijk, per E‐mail of door het invullen van het retourformulier binnen de zichttermijn van de 14 dagen.
6‐2 Ravenswater Nautiek heeft het recht retourzendingen zonder ingevuld retourformulier, factuur of pakbon te weigeren, daar deze niet te traceren zijn naar de klant.
6‐3 Retourzendingen dienen in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 14 dagen van de zichttermijn te worden verstuurd. De klant is zelf aansprakelijk voor de retourzending. Het verzendrisico is daarbij voor de verzender. Ravenswater Nautiek is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die door de klant zelf aan ons zijn verzonden.
6‐4 De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door PostNL. Indien het pakket wordt bezorgd door PostNL wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
6‐5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Ravenswater Nautiek accepteert in dat opzicht een door PostNL afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.
6‐6 De voorwaarden van terugzending worden vermeld alvorens men een bestelling bij Ravenswater Nautiek plaatst. De Klant kan pas een bestelling plaatsen, na akkoord te zijn gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van Ravenswater Nautiek. Ravenswater Nautiek is dan ook niet aansprakelijk voor het niet lezen van deze voorwaarden, maar toch voor akkoord te hebben aangevinkt.
6-7 Coulance. In sommige gevallen kunnen wij coulance verlenen wanneer het gaat om het retourneren buiten de retour termijn. Wel behoud Ravenswater Nautiek het recht voor de door Ravenswater Nautiek gemaakte verzendkosten van de bestelling niet te crediteren wanneer er buiten de retourtermijn gecrediteerd wordt. In dat geval wordt alleen de artikelprijs gecrediteerd.

7 Totstandkoming Koopovereenkomst:
7‐1 Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Ravenswater Nautiek wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5‐2 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

8 Levering:
8‐1 Levering geschiedt aan de hand van de door de klant gekozen wijze van betaling. Heeft de klant gekozen voor vooraf overboeken op onze bank‐ of girorekening, dan gaat het normale order- en bestelproces lopen zodra de betaling door ons ontvangen is. (Rekening houdend met de leveringsvoorwaarden van PostNL).
8‐2 Indien een bestelling verzonden wordt via PostNL, worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale leveringskosten. De toepasselijke leveringskosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling. Retour gezonden artikelen worden conform artikel 6, Voorwaarden Retourzending, exclusief de verzendkosten op de bank‐ of girorekening van de klant teruggestort.
8‐3 Aangeboden artikelen blijven eigendom van Ravenswater Nautiek, zolang niet het volledige openstaande bedrag voor deze goederen zijn voldaan door de klant.
8-4 De door Ravenswater Nautiek opgegeven levertermijn kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Ravenswater Nautiek, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen of in geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Ravenswater Nautiek.
8.5 Ravenswater Nautiek behoud zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
8-6 Indien cliënt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Ravenswater Nautiek niet verleent of doordat ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om binnen 8 dagen nadat client daartoe door Ravenswater Nautiek in gebreke is gesteld, de overeenkomst ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Ravenswater Nautiek om van cliënt vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door client veroorzaakte verhindering in de nakoming door Ravenswater Nautiek voortduurt, door cliënt van Ravenswater Nautiek geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Ravenswater Nautiek gerechtigd is van de client vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te kunnen verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de cliënt.
8-7 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Ravenswater Nautiek niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder inbegrepen het geval dat Ravenswater Nautiek door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt verder begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Ravenswater Nautiek. Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Ravenswater Nautiek toe of van Ravenswater Nautiek naar cliënt wordt gehinderd of belemmerd.
8-8 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Ravenswater Nautiek opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
8-9 Indien Ravenswater Nautiek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Ravenswater Nautiek gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is client gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

9 Transport Risico:
9‐1 Ravenswater Nautiek is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de verzendmethodes van PostNL of welke andere vervoerder dan ook. Bij het plaatsen van de bestelling betekent het accepteren van de door ons gekozen vervoerder (PostNL in bijna alle gevallen) en accepteert daarmee ook de bepalingen van de desbetreffende vervoerder. Verlies of zoekraken van een verzending nadat deze aantoonbaar door Ravenswater Nautiek is overgedragen aan de desbetreffende vervoerder is altijd voor de klant. Nadat de artikelen door de zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

10 Garantie:
10‐1 Ravenswater Nautiek garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties, als ook de niet‐strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van Ravenswater Nautiek. Deze is 1 jaar/365 dagen, dan wel de volgens de duur die de Nederlandse wet stelt artikelen.
10-2 Ravenswater Nautiek hanteert een Carry-Inn garantie principe. Dat houdt in dat de klant verantwoordelijk is voor het insturen van het aangekochte artikel(en) waar u garantie voor claimt. De kosten voor het insturen zijn voor rekening van de klant. De kosten voor reparatie / vervanging bij een gegronde garantieclaim en de kosten voor het retour zenden naar het initiële verzendadres (mits binnen de EU) is voor rekening van Ravenswater Nautiek. Om een gegrondheid van een garantieklacht te kunnen beoordelen zal het artikel altijd fysiek bij Ravenswater Nautiek retour gekomen moeten zijn.
10-3 Wanneer de klant garantie claimt op een artikel(en) en na onderzoek blijkt dat het product normaal functioneert, en de garantie klacht derhalve ongegrond blijkt, behoud Ravenswater Nautiek zich het recht voor zowel de kosten voor de retourzending (€ 6,95 Incl. Btw.) alsmede het arbeidsloon door te belasten aan de klant.
10‐4 Elk gebrek aan een aangekocht artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Ravenswater Nautiek op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld of gratis worden vervangen waar mogelijk, als artikelen niet meer leverbaar zijn is Ravenswater Nautiek gerechtigd soortgelijk artikel als vervanging aan te bieden. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Ravenswater Nautiek gerechtigd ter hare keuze eveneens te kiezen voor teruggave van de koopprijs exclusief leveringskosten.
10‐3 De door Ravenswater Nautiek verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

  • Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, verbreken garantie zegel, indien van toepassing.
  • Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor bedoeld is
  • Aantasting van de artikelen door substanties en/of water, waar de aangekochte artikelen door beschadigd kunnen raken
  • Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van de artikelen aan elke vorm van vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
  • Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden.
  • Als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.


10‐4 Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard. Tevens is  Ravenswater Nautiek niet aansprakelijk voor het niet goed of niet juist weergeven van de kleurinstellingen t.g.v. de beeldresolutie van het beeldscherm van de Klant.
10‐5 In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikelen te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Conform artikel 6‐1 Voorwaarden Retourzending.
10‐6 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichtte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen twee maanden na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch(E‐mail), schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Ravenswater Nautiek of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is Ravenswater Nautiek in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
10‐7 Ravenswater Nautiek is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Ravenswater Nautiek geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Ravenswater Nautiek.
10‐8 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Ravenswater Nautiek.
10‐9 Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een opgave van de kosten worden opgesteld.

11 Betalen:
11‐1 Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 14 dagen te worden betaald op onze bank of girorekening. Na het ontvangen van deze betaling ontvangt de klant een bevestigingse-mail van betaling en zal Ravenswater Nautiek B.V. het normale leveringsproces starten.
11-2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De leveringskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven (eventueel per product, actiematig)
11-3 Ravenswater Nautiek behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd in dit geval een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 7 dagen na de mededeling van Ravenswater Nautiek.
11-4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreed in de kosten van Ravenswater Nautiek, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet of besluit of beschikking van (semi) overheidswege (buitenlandse overheden daarbij inbegrepen) van dwingend rechterlijk karakter, dan wel indien buiten de invloedsfeer van Ravenswater Nautiek zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Ravenswater Nautiek niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs word gehanteerd verklaard cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Ravenswater Nautiek aan cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.
11‐5 Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van 25 Euro aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast kan Ravenswater Nautiek, per verstuurde herinnering, herinneringskosten in rekening brengen.
11‐6 Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

12 Persoonsregistratie/Privacyverklaring:
12‐1 Door het plaatsen van een bestelling in onze Online shop www.evamarine.nl worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van Ravenswater Nautiek. Alle gegevens die U ons doorgeeft worden door Ravenswater Nautiek opgeslagen en in een eigen bestand voor bedrijfsvoering en verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Dit geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
12‐2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
12-3 Klanten die bij Ravenswater Nautiek een account hebben aangemaakt zijn zelf gerechtigd hun eigen persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
12-4 De verwerking van persoonsgegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12‐5 Indien ugeen prijs stelt op reclame via post of E‐mail, kan de klant dit aan ons kenbaar te maken middels de “link” welke onder aan elke nieuwsbrief staat of dit aan te geven in de eigen account.
12‐6 Ravenswater Nautiek verstrekt onder geen beding of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen.

13 Overige Bepalingen:
13‐1 Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer- prijs- of programmafouten in mailings per post, E‐mail of via onze Internetsite, kan Ravenswater Nautiek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
13‐2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met alle verkoopwaarden zoals in dit document vermeld.
13‐4 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13‐5 Op de algemene voorwaarden van Ravenswater Nautiek is de Nederlandse wet voor “kopen op afstand” van toepassing.